Apie projektą

Projektas "Kurortų paveldas išmaniai" bus įgyvendinamas keturių savivaldybių- Birštono savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Palangos miesto savivaldybės bei Neringos savivaldybės iniciatyva. Projekto tikslas - e-rinkodaros priemonėmis didinti kultūros ir gamtos paveldo žinomumą projektą "Kurortų paveldas išmaniai" įgyvendinančių savivaldybių teritorijose. Projekto tikslui įgyvendinti yra numatytas vienas projekto uždavinys bei penkios veiklos, kurios yra apibūdinamos paraiškos 6 skyriuje "Projekto loginis pagrindimas". 
Projekto tikslas ir uždaviniai atitinka veiksmų programos 5 prioriteto "Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 5.4.1 uždavinį "Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką" bei siekiamą rezultatą. Projekto tikslai bei uždaviniai taip pat atitinka "2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto "Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 "Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara" projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1" 10 punkte nurodytą aprašo remiamą veiklą - kultūros ir gamtos paveldo objektų e-rinkodara prioritetinėse turizmo plėtros regionuose.
Projekto pareiškėjo bei partnerio nauda bei būtinumas pateikiamas paraiškos 5.3 skyriuje "Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas. Partnerių pasirinkimo pagrįstumas pateikiamas Jungtinė veiklos sutartis, kurioje nustatytos šalių prievolės ir atsakomybės už projekte numatytas veiklas, pateikiama kartu su paraiška. Projekto pareiškėjas bei partneris nėra finansinių sunkumų patiriančios įmonės.
Projektas "Kurortų paveldas išmaniai" prisideda prie Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimo, kuriame numatytas antrasis tikslas - e-rinkodaros priemonėmis didinti pasirinktų gamtos bei kultūros paveldo objektų žinomumą bei lankomumą Lietuvos kurortuose. Tikslui įgyvendinti numatytas uždavinys - skatinti kurti ir įgyvendinti elektroninės rinkodaros projektus.